Kilka słów o nas...

Odbiór zużytego sprzętu


W związku z obowiązywaniem Ustawy Lock-Tel Jan Wydro z siedzibą w Bochni, ul.Kościuszki 7 podjął szereg działań zapewniających funkcjonowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jesteśmy zarejestrowani w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska https://www.gov.pl/web/gios.Nasz numer rejestrowy to Baza Danych o Odpadach: 000260523. Zgodnie z ustawą każdy użytkownik sprzętu elektrycznego i elektronicznego, przeznaczonego dla gospodarstw domowych zobowiązany jest do oddawania zużytego sprzętu punktom zbierającym taki sprzęt. Zabronione jest umieszczanie zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami, gdyż zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest odpadem niebezpiecznym dla środowiska, a w konsekwencji dla zdrowia.Zgodnie z ustawą USTAWA z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym informujemy, że:


Art. 35.


 1. Zakazuje się zbierania niekompletnego zużytego sprzętu oraz części pochodzących ze zużytego sprzętu podmiotowi niebędącemu:
  1. dystrybutorem prowadzącym jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.9)), wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych;
  2. prowadzącym zakład przetwarzania
  3. odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącym punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.10)
 2. Za niekompletny zużyty sprzęt uważa się zużyty sprzęt, który nie zawiera istotnych, z uwagi na przeznaczenie sprzętu do jakiego został zaprojektowany, części składowych, podzespołów i materiałów eksploatacyjnych, stanowiących część sprzętu, z którego powstał zużyty sprzęt, w dniu wprowadzenia do obrotu tego<sprzętu>Art. 37.


 • Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.

 • Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.

 • Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

 • Zwrotu zużytego sprzętu można dokonać także w punktach zbierania zużytego sprzętu.

  Lista punktów zbierania zużytego sprzętu


  W każdej gminie powinien znajdować się darmowy punkt zbiórki zużytego sprzętu. Informacja o najbliższych lokalizacjach na stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

  Ponadto listę punktów zbierania zużytego sprzętu możesz znaleźć przez wyszukiwarkę internetową np.:


  https://www.google.pl/search?q=najbliższe+punkty+zbierania+elektrośmieci


  Formularz kontaktowy.

  Najważniejsze pytania


  1. Jaki sprzęt można oddać do utylizacji?

  • Do utylizacji sklep przyjmuje sprzęt tego samego rodzaju, co dostarczany. By tego dokonać, należy wskazać/ zgłosić taką chęć w momencie zakupu nowego produktu w komentarzu do zamówienia. Przekazywany sprzęt powinien być opróżniony i przygotowany do odbioru, jeśli jego odbiór następuje przy dostawie nowego towaru.